TRIPURAINFO


Governors

State Governor

Contact No

Arunachal Pradesh V. Shamunganathan 0360-2212418/
2212508(Fax)
0360-2211415 (R)
governor.secy@yahoo.com
Assam Shri Banwarilal Purohit 0361-2601787/
2540500/
2606055
Manipur Najma Heptullah 0385-2451444/ 2461959
Meghalaya Shri.V. Shanmuganthan Raj Bhavan, Shillong 793001 0364 2223004/ 01 / 487 / 4234
Mizoram Lt. General (Retd.) Nirbhay Sharma 0389-2322262 / 2323200
0389-2323344(Fax)
Nagaland Shri Padmanabha Balakrishna Acharya 0370-2242881, /
2323344-(Fax)
Sikkim Shriniwas Patil IAS governorpatil@gmail.com
Raj Bhavan, Sikkim
(03592) 202410-Off.
(03592) 202742 (Fax)
Tripura Shri Tathagata Roy 0381-232-4091/
232-5767
govtrp@trp.nic.in
Raj Bhawan (Pushbanta Palace), Agartala, 799066